Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ van der Linden

Algemene voorwaarden van Rederij van der Linden gevestigd te (1098 AK) Amsterdam aan de Middenweg 133A Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer: 78272122

 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Diensten: De door Rederij van der Linden in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de Wederpartij / Opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
b. Wederpartij en / of Opdrachtgever: De partij aan wie Rederij van der Linden een aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst is aangegaan.
c. Consument: De Wederpartij en / of Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Opdrachtnemer: Rederij van der Linden die in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen ” Rederij van der Linden “. 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Rederij van der Linden. Rederij van der Linden draagt zorg voor het rechtsgeldig ter hand stellen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst met de Wederpartij. Tenzij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk door de Wederpartij zijn verworpen, zijn deze van toepassing op alle offertes van Rederij van der Linden en alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Rederij van der Linden en de Wederpartij. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Rederij van der Linden zulks schriftelijk bevestigt.
b. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Rederij van der Linden geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
c. Eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door Rederij van der Linden van de hand gewezen, waardoor slechts deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op enigerlei overeenkomst waarbij Rederij van der Linden een partij is. 

3. Aanbiedingen
a. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Rederij van der Linden vrijblijvend.
b. Rederij van der Linden behoudt zich het recht voor een verzoek tot een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. 

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rederij van der Linden aan Opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de offerte of overeenkomst door de Wederpartij. Een bevestiging per e-mail is eveneens mogelijk indien de emailschrijver (namens de Opdrachtgever) gerechtigd is deze beslissing is nemen. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Rederij van der Linden van de gegeven opdracht en zal Rederij van der Linden binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.
b. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rederij van der Linden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rederij van der Linden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. c. Rederij van der Linden bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

5. Gewijzigde uitvoering Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rederij van der Linden wijst de Wederpartij daarbij op de financiële consequenties. Consumenten hebben binnen 48 uur na bekendwording met deze omstandigheid de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. 

6. Wijzigingen Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 

7. Annulering door de Wederpartij
a. De Wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de Wederpartij aan Rederij van der Linden. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Rederij van der Linden de aanzegging ontvangt.
b. Indien de Wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de Wederpartij 40 % van het totaal aan Rederij van der Linden op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
c. Indien de Wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de Wederpartij 50 % van het totaal aan Rederij van der Linden op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
d. Indien de Wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de Wederpartij 60 % van het totaal aan Rederij van der Linden op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
e. Indien de Wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de Wederpartij 80 % van het totaal aan Rederij van der Linden op de voet van overeenkomst verschuldigd is.
f. Indien de Wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de Wederpartij 95 % van het totaal aan Rederij van der Linden op de voet van de overeenkomst verschuldigd is. 

8. Betaling
a. Betaling door de Wederpartij aan Rederij van der Linden dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. De Wederpartij heeft daarbij geen recht op verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij zij een Consument is. Bij gebreke van voorwaarden op de factuur dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. In elk geval dient het volledige bedrag uiterlijk twee dagen voor de vaartocht te zijn voldaan. Betaling geschiedt zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
b. Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rederij van der Linden zijn ingediend.
c. Rederij van der Linden behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
d. Bij bancaire betaling geldt als datum van betaling de dag waarop de betaling op de bankrekening van Rederij van der Linden is bijgeschreven. Bij contante betaling geldt alleen de door Rederij van der Linden uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.
e. De in dit artikel bedoelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zoals uitgewerkt in artikel 6:83 sub a BW, waardoor het verstrijken van deze termijnen zonder tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling leidt tot verzuim van de Wederpartij. Vanaf de datum van verzuim is de Wederpartij een contractuele rente van 0,8% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Rederij van der Linden alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de Wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Rederij van der Linden moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden. 

9. Kosten ingeval van niet of niet-tijdige betaling
a. Alle kosten welke door Rederij van der Linden worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
b. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan hetgeen de Wet Incassokosten (WIK) als maximumbedrag hanteert.
c. Rederij van der Linden heeft jegens de Wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht: I. onmiddellijke betaling terzake van de Wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; II. haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de Wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. III. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij van der Linden afkomstige schriftelijke verklaring; IV. één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de Wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij van der Linden afkomstige schriftelijke verklaring. V. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen. VI. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rederij van der Linden te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen. 

10. Prijs
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij in de offerte en/of facturen het bedrag inclusief btw is genoemd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Rederij van der Linden gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee haar kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder de bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen. Bij duurovereenkomsten met Consumenten zal Rederij van der Linden voor het eerst drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen verhogen. 

11. Vertrouwelijke informatie Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen. 

12. Medewerking Wederpartij a. Opdrachtgever zal Rederij van der Linden steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken. b. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Rederij van der Linden is of de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Rederij van der Linden voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Rederij van der Linden leiden en kunnen extra kosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. c. De Wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rederij van der Linden onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Rederij van der Linden zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde. d. Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de Wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de Wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd/ ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen. 

13. Klachten
a. Onder klachten worden verstaan alle grieven van de Wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Rederij van der Linden. b. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 7 dagen na uitvoering van de dienst die in de overeenkomst is bepaald, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. Consumenten wordt een termijn van 60 dagen gegund om hun klacht in te dienen. c. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor een klacht opleveren. d. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de Wederpartij niet opgeschort. e. Indien binnen bovengenoemde termijnen de Opdrachtgever niet heeft geklaagd, wordt de Opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de Wederpartij. 

14. Aansprakelijkheid voor schade
a. Rederij van der Linden is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de Wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
b. In alle gevallen waarin Rederij van der Linden gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Rederij van der Linden aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw).
c. Na de klachttermijn als bedoeld in artikel 8 b en 12 is Rederij van der Linden niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.
d. Rederij van der Linden sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Rederij van der Linden op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Rederij van der Linden bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
e. De rechtsvordering van de Wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De Wederpartij vrijwaart Rederij van der Linden voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
f. De Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De Wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.
g. De Wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Rederij van der Linden door welke oorzaak ook. Tevens is de Wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Rederij van der Linden alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen. 

15. Overmacht
a. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Rederij van der Linden gebruik maakt.
b. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
c. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Rederij van der Linden reeds gedeeltelijk is nagekomen, de Wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Rederij van der Linden verschuldigd is. d. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen. 

16. Opschorting en beëindiging a. Indien naar het oordeel van Rederij van der Linden de kredietwaardigheid van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Rederij van der Linden op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Rederij van der Linden het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij Consumenten geldt deze bepaling 

(16a) niet. b. Ingeval de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de Wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Rederij van der Linden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente. c. Indien Rederij van der Linden gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de Wederpartij tot betaling van de met Rederij van der Linden overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Rederij van der Linden de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet. d. Door de Wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Rederij van der Linden na schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven na een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de Wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. e. In geval de overeenkomst door Rederij van der Linden wordt ontbonden wegens wanprestatie van de Wederpartij begroot Rederij van der Linden de schade die zij hierdoor lijdt op 50% van de volledige overeengekomen prijs. f. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Rederij van der Linden nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Rederij van der Linden voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

17. Bewijs Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Rederij van der Linden beslissend.

18. Toepasselijk recht en geschillen Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rederij van der Linden aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Rederij van der Linden, Amsterdam.